Andi Language Online

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ "ДРЯНОВО-ТРЯВНА -В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ПОСЕТИХА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ В ИТАЛИЯ

Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“  №РД 50-25/22.04.2019 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-25/ 22.04.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..представители на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество.
   
            
В периода 04 – 08 септември 2019 г. група от 10 представители на екипа и КВО на  МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“, ръководени от г-жа Десислава Заевска - изпълнителен директор.
               
На 05.09.2019г. МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ бяха приети от домакините МИГ Фиор Д‘Оливи (GAL Fior D’Olivi), в лицето на г-н Паскуале Бранди – Изпълнителен директор и г-н Паоло Макиаруло - Финансов и  административен  мениджър.
               
На работната среща изпълнителният директор на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ г-жа Заевска разказа за територията на българския МИГ и презентира резултатите от предварителното проучване на тема „Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ извършено по проекта. След като г-н Бранди  представи и дейността на МИГ Фиор Д‘Оливи, той отведе групата на  МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ на посещение в Mercato dei Fiori di Terlizzi (Пазара за цвета на гр. Терлици), където бяха посрещнати от кмета на гр. Терлици – г-н Нини Гемато.
Представителите на МИГ също посетиха и Селскостопанския кооператив в гр. Терлици за преработване и производство на биологични хранителни продукти, където основно се произвеждат 100% италиански екстра върджин зехтин и био зехтин. Представители на кооператива дадоха примери за успешно осъществени проекти по ПРСР 2014-2020 и постигнатите резултати от иновативните методи внедрени в земеделието им за запазване на околната среда.
           

Следобеда на 05-ти октомври МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ се отправи към срещата със следващите си потенциални партньори от МИГ Мурджия Пю. Пристигайки в гр. Спинацола, групата на МИГ беше посрещната от кмета на града г-н Микеле Патруно, г-н Марио Панини – Изпълнителен директор на МИГ Мурджия Пю. Изпълнителния директор г-жа Десислава Заевска представи  Местна инициативна група МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ с презентация върху прилаганата мултифондова стратегията за местно развитие и резултатите от извършения анализ на тема „Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“. В заключителния етап на срещата бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещ проект за сътрудничество.
           
Изпълнителен директор на МИГ Мурджия Пю представи на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ пример за добра практика по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като отведе групата в пивоварната компания SBAM (Social Brewery Alta Murgia –Социална пивоварна Alta Murgia), която се намира в  с. Поджорсини. SBAM съчетава страстта към занаятчийската "пинта" с мисията на солидарност и създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания. Гостуващата местна инициативна група от България беше посрещната от кмета на с. Поджорсини г-н Игнасио Ди Мауро, като разказа освен за занаятчийската бира и за Национален парк „Alta Murgia”, който се намира на 20 км. от селото. Разказът му бе във връзка с общите черти между регион Мурджия в Италия и регион Централен – Северен Балкан в България, като и двата региона са известни с типичните си хранителни продукти. Примери за това са много видове сирене, вино и хляб.
                

В последния ден от визитата МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ посети и третия си потенциален партньор МИГ Молизе версо ил 2000, където бяха посрещнати от г-н Роберто Д‘Амико -  Мениджър проект и г-жа Валентина Ди Торо - Финансов мениджър. Г-н Роберто Д‘Амико представи дейността на МИГ Молизе версо ил 2000 пред аудиторията и че през програмен период 2014 - 2020 г. МИГ е започнала да управлява средства, по мярка 19 „Подкрепа за лидери за местно развитие“ на ПРСР в Молизе. През годините компанията, по волята на съдружниците и партньорите, МИГ Молизе версо ил 2000 се е превърна в „Агенция за местно развитие“, като МИГ е развила дейности в национални и международни проекти за сътрудничество, в частност беше отбелязано партньорството им с университети в България, като активно допринася за изграждането на стабилна мрежа от публични и частни субекти за определяне на добрите практики за териториално развитие.
           
Отново бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество.

Прочети още