Andi Language Online

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.


Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“  №РД 50-25/22.04.2019 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

На 22.04.2019 г. Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ сключи Административен договор РД 50-25/ 22.04.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество за изпълнението на проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност“ по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
           
Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 42 611,64 лв., а срокът за изпълнение на проекта - 6 месеца, считано от датата на подписване на договора.
           
Целта на подготвителения проект е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да се реализират съвместни дейности и/или да се създадат съвместни продукти, допринасящи за устойчиво местно развитие и европейска идентичност на участващите територии и МИГ от Европейския съюз.
           
В подготвителния проект са заложени дейности, насочени към осъществяването на комуникация и срещи с потенциалния/те партньор/и, изграждане на партньорски отношения, подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество и постигане на споразумение за партньорство за неговото изпълнение.
           
В процеса на изпълнение на подготвителния проект ще бъдат осъществени дейности по организиране и координиране. Планирани са изготвянето на предварителни проучвания и провеждане на консултации по бъдещия проект за сътрудничество, дейности за информираност и публичност. Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности на подготвителния проект е насочен към разработването на проект за транснационално сътрудничество, съответстващ на потребностите и целите на потенциалните партньори – "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" и МИГ АЛТО МОЛИЗЕ, регион Молизе, МИГ Фиор Д’Оливи и МИГ Мурджия Пю от регион Пулия, Италия, за устойчиво местно развитие и европейска идентичност чрез използване на подходящи транснационални съвместни продукти и инструменти.
           
Очакваните резултати от изпълнението на подготвителния проект са в следните направления:
           
Ангажиране на  местна общност за идеите на проекта;
            
Идентифицирани и анализирани европейски практики за устойчиво развитие и тяхната приложимост на локално ниво за територията на „МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“;
           
Проучени, анализирани и изведени местни дадености, продукти и социално-икономически сектори на територията на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество;
           
Подбрани и предложени цели и подходящи варианти на дейности за постигане им, методи за изпълнение, възможни съвместни продукти и други параметри на бъдещия проект за сътрудничество;
           
Осъществени консултации по създаване на партньорство за бъдещ проект, предложения за варианти на бъдещия проект за сътрудничество, необходими нормативни становища, съгласувания и други във връзка с бъдещия проект за сътрудничество;
           
Осъществена среща с потенциалния партньор и обсъден вариант на бъдещия проект за транснационално сътрудничество – възможни цели, съвместни продукти, очаквани резултати и въздействие;
           
Разработен проект по трансгранично сътрудничество;
           
Повишена информираност на местната общност и осигурена публичност на помощта на ЕС, ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 г.
           
Като резултат от изпълнението на подготвителния проект се очаква да бъдат формулирани и планирани предварително дейности, които да бъдат предложени за включване в бъдещия проект за сътрудничество, като например:
           
Разработване на съвместен продукт/услуга, допринасящи за устойчиво местно развитие и европейска идентичност
           
Планиране на разнообразни събития в дейността на партньорите – МИГ от България и ЕС, които да доведат до устойчиво местно развитие и европейска идентичност:
           
Планиране на изследвания и пазарни проучвания;
           
Дейности за изграждане на капацитет и обмен на знания и иновации между местните общности от партниращите МИГ – обучения, семинари и други;
           
Планиране на подходящи промоционални и/или маркетингови кампании, насочени към промотиране на местните традиции и обичаи.

Прочети още