Andi Language Online

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ (Представяне на резултатите)
Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“  №РД 50-25/22.04.2019 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.Прочети още