Andi Language Online

АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на подготвителен проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“  №РД 50-25/22.04.2019 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.РАЗРАБОТЕН Е АНАЛИЗ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА  МИГ "ДРЯНОВО-ТРЯВНА -В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Презентация на проучването: на електронната страница на Сдружението
Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-25/ 22.04.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. беше извършено проучване и разработен анализ на тема „Проучване и определяне на местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“.
           
За целите на проучването е извършен аналитичен преглед на вторична информация - разработката включва методология за проучване до каква степен териториалният маркетинг и изследваните елементи  от маркетинговия инструментариум биха спомогнали за  популяризиране на местната идентичност и култура. В първата част е извършено теоретично изследване за изясняване на основните понятия и процеси. Втората част обобщава данни, в които са представени културно-историческите забележителности и природните дадености.
           
Извършено е анкетно проучване сред представители на местната общност относно тяхното мнение и виждане за местните забележителности, характерни продукти, услуги, събития, които са знакови за територията и имат потенциал за международно популяризиране. Третата част анализира резултатите от анкетата и общите данни за региона.

Идентифицирани са видове забележителности, отразено е отношението и нагласите на жителите на общините към местните забележителности, както и възможности и тенденции основани на характеристиките на наследството. Представени са два модела на териториален маркетинг, основани на наследството: културни райони и културни маршрути.

Формулирани са изводи за определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ как популяризирането и използването на потенциала на територията в описаните направления би довел до взаимодействие за оживяване на територията, с нови възможности за бизнеса, разкриване на нови работни места и повишаване жизнения стандарт на населението.

Прочети още