Andi Language Online

21.12.2018г. | 11:36ч.КАКВО РЕШИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ГАБРОВО НА ПОСЛЕДНАТА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ?

Общинските съветници одобриха разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо за твърди битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Това стана на последното за тази година заседание на местния парламент, проведено на 20 декември 2018 г. Приета беше предложената план-сметка за годишния размер на разходите в тази сфера за 2019 г.

ЕТО КАК С ТЕХНИКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ СЕ ЗАТЛАЧВАТ ДЕРЕТА

Ще продължи обновяването на амортизирания автопарк за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Предвиждат се инвестиции в съоръжения, чрез които да се осъществи разделно събиране на отпадъците, обработката и обезвреждането им.

Ще се провеждат информационни кампании сред гражданите как правилно да разделят отпадъците от домакинствата им в съдовете за смет, за да се стигне до повишаване на количествата отпадъчен материал, годен за рециклиране и намаляване на количествата на депонирания отпадък. Ще бъдат закупени контейнери тип „лодка“, нови съдове за разделно събиране на отпадъците, включително и кошове, които ще бъдат монтирани на детските площадки, както и кошове за отпадъци от домашни любимци.

Предвижда се закупуване на два нови сметосъбиращи камиона, които ще заменят част от старата техника и ще послужат за контейнерите тип „лодка“ при събирането на строителни и производствени отпадъци. Нов програмен продукт за управление на отпадъците ще започне да функционира през 2019 г., към който ще бъдат включени GPS и други устройства, подаващи различни данни към продукта.

Другата година ще стартира процедура по придобиване на съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци. Ще бъде закупен шредер за предварително третиране на обемни едрогабаритни отпадъци, които постъпват на регионалното депо, чрез което ще се оптимизира запълването на клетките за депониране, както и оползотворяването на остатъчните компоненти за рециклиране.

Общинските и държавни училища на територията на общината отново са освободени на 100% от такса битови отпадъци, включително и Центъра за специална образователна подкрепа (бивше помощно училище „Николай Палаузов“). ТУ – Габрово е освободен от заплащане на таксата на 50% от дължимата сума. Освободените средства ще се разходват целево след съгласуване с общинската администрация.

Източник: Община Габрово

Слушай още