Andi Language Online

21.05.2019г. | 14:59ч.Нови възможности за европейско финансиране представят експертите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Информационен семинар, свързан с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, се състоя днес, 21 май, в Дряново.


Кметът на Дряново Мирослав Семов, който е председател на Колективния управителен орган, отново определи създаването на МИГ-а като едно от постиженията на мандата си.
 
„Смятам, че това е едно от предизвикателствата през последните почти четири години. Много трудно стигнахме до създаването му. Не само заради двата неуспешни опита на Общините Дряново и Трявна, но и защото хората реално не знаеха какво могат да придобият, ако имат Местна инициативна група на своя територия. Реално вече са отворени първите значими проекти, има много сериозен интерес, а до края на юни първите юридически лица ще подпишат своите договори. Това е един голям успех за ръководството на МИГ-а, за програмата, която ние сме защитили, независимо от скептиците, които не вярваха, че ще се случи нещо. Аз съм сигурен, че след месец-месец и половина, когато се подпишат първите договори и се получи финансиране, не само скептиците ще спрат да говорят, а всички ще разберат, че Местната инициативна група е сериозен инструмент за усвояване на средства от европейски фондове. Вярвам, че така ще се повиши доверието в нашите граждани, които са способни да управляват и реализират свои проекти.”


Изпълнителният директор на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” Десислава Заевска заяви, че започват поредица от срещи, свързани с предстоящите възможности пред заинтересованите лица.
 

 
„Във връзка със сключено споразумение с пет Оперативни програми и изпълнявайки своята Стратегия за Водено от общностите местно развитие започваме поредица от еднодневни семинари и информационни срещи, за да представим бъдещата си дейност през 2019 година. Към момента вече имаме три приема, очакваме до средата на юни да бъдат подписани първите договори, които ще бъдат официално финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”. Предстои по линия на програмата за „Развитие на селските райони” да бъдат подписани инфраструктурните мерки, в които основни участници бяха Общини и НПО.”
 
Информационният семинар на 21 май в Дряново бе насочен към местни лидери, потенциални кандидати за финансиране на проекти, които да подпомогнат интеграцията на уязвими групи от населението. Такъв семинар ще се проведе и в Трявна на 23 май. Началото е 10:30 часа, а мястото – сградата на Общинската администрация.
 
Двата семинара – в Дряново и Трявна, са насочени към ОП „Наука, образование и интелигентен растеж” и към мярката по „Околна среда”, която касае опазването на защитени видове, тъй като двете общини са на територията на „Натура 2000”.
 
Участниците в семинарите получават информация и за четирите мерки, които до края на юли предстои да бъдат открити за проекти, свързани с човешките ресурси.”
 
Изпълнителният директор Десислава Заевска определи предстоящите мерки като по-тясно спектърни по отношение на бенефициентите.
 
„Те са насочени към училища и детски градини по линия на програма „Наука, образование и интелигентен растеж”. А по отношение на „Опазване на околната среда” към НПО и Общини. Малко по-широки са по отношение на Оперативна програма „Опазване на човешките ресурси”, където могат да се включат и работодатели”, поясни Десислава Заевска.
 
Изпълнителният директор на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” припомни, че в предварителните анализи, които са правени преди приемането на Стратегията, е изразена нужда от такъв тип проекти.
 
Експертът от Местната инициативна група Илияна Попова е основен лектор на информационните семинари.
 
„Общественото обсъждане за мярката по Опазване на околната среда и водите вече мина. Интерес проявиха две неправителствени организации и представители на Община Дряново и Община Трявна. Сега вярваме, че с тези семинари ще предизвикаме интерес от страна на училищата и детските градини, за да могат те активно да кандидатстват по програма „Наука, образование и интелигентен растеж”. Мисля, че имат широко поле за изява.”
 
Дейностите, които се допускат, са много. Дават се възможности за допълнителни обучения по отделни дисциплини, за лагери или създаване на общежития, ако е необходимо, подобряване на образователната инфраструктура – в това число и закупуване на компютърна техника.
 
Експертът Илияна Попова пояснява, че учебните и детски заведения могат да предприемат дейности за интегриране на деца и младежи от уязвими групи. Важно е да се отбележи, че такива са не само представители на етнически малцинствени общности.
 
„За да има интеграционен ефект, в един проект трябва да бъдат включвани и деца от групи, които не са уязвими. Бенефициентите, които кандидатстват, ще бъдат запознати с всички подробности, в това число и с това какво е уязвима група”, каза Попова.
 
По проектите може да се закупува техника, компютри, да се окабеляват сградите.
 

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".

Слушай още