Andi Language Online

28.12.2018г. | 14:24ч.МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана” - успешен старт и амбициозна програма


7 343 110 лв. е сумата, която в следващите години ще бъде вложена в различни инициативи, които населенията на две общини – Дряново и Трявна, предстои да реализират. Създадената Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” и силният старт, с който екипът на организацията започна да работи, дават добри гаранции, че тези огромни за двете общини средства ще бъдат инвестирани в полезни инициативи.
 
Същността на Местна инициативна група (МИГ) „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” е защитена Стратегия, която съдържа 16 мерки. Възможностите за финансиране на идеи са пред всички – фирми, неправителствени организации, самите общини и др.
 
Дейността на МИГ стартира на 30 април т. г. Сега  Споразумението е РД 50-45 / 30.04.2018 г.  – проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.
 
На пресконференция, състояла се на 27 декември 2018 година в залата на МИГ – Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” бяха представени реализираните до момента и предстоящи дейности.

Участие взеха: кметовете на двете общини – инж. Мирослав Семов, който е председател на Управителния съвет на сдружението, Дончо Захариев – кмет на Трявна, Манол Манолов – заместник-председател на МИГ-а и Десислава Заевска – изпълнителен директор. 

От думите на председателя на УС Мирослав Семов стана ясно, че вече са подадени 16 проекта към трите отворени мерки:
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;
2.2 Подобряване производствения капацитет на малки и средни предприятия на територията на МИГ – Дряново-Трявна;
4.1 Инвестиции в земеделските стопанства.
 
Пред журналисти и заинтересовани от дейността на организацията лица Мирослав Семов предостави подробна информация.
 
По мярка 7.2 право да кандидатстват имаха НПО и общини. Сумата, която ще бъде разпределена между проектите, които ще спечелят е 1 млн. лв. Подадените проектни предложения са за 943 829 лв. Оставащото салдо от 56 000 лв. ще даде възможност на даден етап отново да бъде отворена мярката.
 
По мярка 4.1 кандидатстват земеделски производители. Три са подадените проектни предложения, а тяхната стойност е 297 330 лв.
 
По мярка 2-2 има шестима кандидати за финансиране, а сумата, за която се кандидатства е 1 955 800 лв.
 
От трети мерки остава салдо от 307 582 лв. – разликата между посочена при отварянето на мерките сума и тази, за която има подадени проектни предложения. Това е една сериозна сума, която предстои да бъде усвоена на следващ етап.

Разбира се, подаването на проектни не е гаранция, че ще бъдат одобрени за финансиране. Предстои те да бъдат разгледани и оценени. Когато стане ясно колко от тях ще бъдат финансирани, ще е ясно дали посочената сума е 307 582 лв. или тя ще нарасне.
 
Още през януари се отваря мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура”. Сумата е 300 000 лв., за които могат да кандидатстват общини и НПО.

През февруари се отваря мярката „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”. 447 202 лв. са средствата към тази мярка, а финансирането е 100%.

През март се отваря мярка „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна” – 520 000 лв. През май се отварят мерките „Подкрепа за неземеделски дейности”, предназначена за юридически лица, които не са в дейностите за земеделски производители, малки предприятия и общини.

Стимулират се кандидати до 40 години и такива, които подобряват природозащитния ресурс на двете общини. През първата половина на 2019 година се очаква да бъдат отворени и други мерки, а през август и „Професионално обучение и придобиване на умения”.
 

По време на пресконференцията изпълнителният директор на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” Десислава Заевска информира, че Сдружението е избрано измежду сродни организации на Европейска селска мрежа за включване в съвместен проект с МИГ Аисапари-Финландия.

Проектът е насочен към дейности по организация на ежедневието в малките населени места и обмяна на практики – организиране на съвместни фестивали, планиране на свободно време и хоби, с цел мотивиране на населението за активно включване.

Огромен интерес сред финландските им партньори са предизвикали читалищата, като форма на хранилища на традиции и развитие на самодейност и култура. Началото на проекта се очаква да стартира през месец октомври 2019 г. и да приключи през декември 2021 г. Подобни инициативи са насочени и към други европейски държави – Италия, Испания, Португалия.

На най-желаното и очаквано събитие, според Десислава Заевска, си остава момента, когато ще бъдат подписани договорите с първите спечелили проекти. Предвижданията са това да стане в средата на април 2019-та.

„МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ организира конференция, посветена на дейността на организацията„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".

Слушай още